T.C.  ROMA  BÜYÜKELÇİLİĞİ

(Konsolosluk Şubesi)

  

DUYURU

 

Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir.  

 

Sözkonusu kanunun yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi görenler ile ilgili bölümü istifadeleri için aşağıda sunulmaktadır.

Diğer taraftan,  dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak için istenen belgeler ile Roma'daki Büyükelçiliğimize veya Milano Başkonsolosluğumuza müracaatınız halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ayrıca; http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/yurtdisiislemleri_2.htm  veya  https://www.e-konsolosluk.net/ adreslerinden temin edilebilir.

“Yabancı Ülkelerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Görenler

   YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yurt dışına gidenler hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden;  

     *Öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanan ve meslek ya da sanatını icra edenler,  

     *Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, yabancı ülkedeki üniversite veya yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret/maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışanlar,  

      *Devamlılık arz eden bir işte sürekli çalışmalarından dolayı bulundukları ülke resmî makamları nezdinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatlarından birini kazanan ve işlemleri bu makamlar tarafından yeni statülerine göre yürütülenler, Kanunda belirtilen diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.  

   Başlangıçta resmi öğrenci statüsünde (resmi-burslu veya resmî burssuz ayrımı ile 1416 Sayılı Kanundan yararlanan MEB bursluları ile 2547 Sayılı Kanunun 33’üncü maddesinden yararlanan YÖK bursluları arasında ayırım yapmadan) yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yabancı ülkelere gidenlerden, yurt içinde aldıkları bursu kestirerek bulundukları ülkedeki üniversitelerden burs alarak yüksek lisans/doktora öğrenimi görenlerin veya meslek ya da sanatlarını icra edenlerin, yurt içinde bağlı oldukları kurumlarla ilişiklerini kesmeleri veya burs karşılıklarını ödemeleri talep edilmeden, burs kesim tarihi dikkate alınmak suretiyle, yurt dışında geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılarak diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılırlar. “

Diğer taraftan, konu hakkında veya diğer hususlarda öğrenmek istediğini herhangi bir konuyu danışmanız ve olabilecek her türlü sorun, dilek ve istemlerinizi  iletebilmeniz için Büyükelçiliğimizin ve  Milano Başkonsolosluğumuzun   adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi aşağıda  sunulmaktadır.

 

Ambasciata di Turchia

Via Palestro 28,

00185 Roma

 

Tel: 06 445 942 218

       06 445 942 220

       06 445 942 221

 

Consolato Generale di Turchia

Via Larga, 19

20122 Milano

Tel       : 0039 02 -582 12 01

Fax      : 0039 02 -582 12 081

e-mail   : milanobk@tin.it

 

En iyi dilek ve selamlarımla.

 

Cemal Sangu

Muavin Konsolos

 T. C. Roma Büyükelçiliği

Konsolosluk Şubesi